RESPECT

tonen, verwachten & afdwingen


Actueel aanbod trainingen

 

Hier een overzicht van de ‘paradepaardjes’ uit ons huidige trainingsaanbod. Het betreft hier die trainingsprogramma’s die nauw aansluiten bij de actualiteit en welke wij momenteel bij verschillende opdrachtgevers succesvol hebben draaien. Naast de hieronder beschreven trainingen bieden wij nog een ruim aanbod aan andere opleidingsprogramma’s en ondersteuning. Als er vragen zijn weet u ons te vinden.

Adviseren (in turbulente tijden)

 • het vergroten van het inzicht in adviesprocessen en de rol van de adviseur daarin
 • het stevig neerzetten van jezelf en jouw waarde voor de organisatie en je collega’s
 • het vergroten van de vaardigheden om tot een goede adviesrelatie en goed advies te komen (communicatieve en onderhandelingsvaardigheden)
 • het vergroten van de effectiviteit van de gegeven adviezen (o.a. ook oog voor implementatie en het effectief omgaan met weerstanden)

Agressie: omgaan met agressief en lastig gedrag

 • kennis van de werking van emoties
 • inzicht in eigen stijl van omgaan met lastige klanten en waar mogelijk deze optimaliseren
 • oefenen met verschillende herkenbare 'lastige' situaties
 • kennis van het verwerken van moeilijke situaties, opbouwen van zelfvertrouwen
 • Kijk hier voor een uitgebreider overzicht van onze actuele interventies op het gebied van agressiehantering

Constructief botsen

 • constructief belangentegenstellingen bespreekbaar maken
 • experimenteren met de balans relatiegerichtheid – zakelijkheid in spannende situaties
 • omgaan met emoties en weerstand (van jezelf en van anderen)
 • aanvaringen en spanningen in de werksituatie en met klanten leren analyseren en hanteren
 • kennis en vaardigheden op het gebied van mediation, onderhandelen en conflicthantering vergroten
 • slecht nieuws brengen en helder en acceptabel nee-zeggen
 • omgaan met kritiek en klachten

Grip op het keukentafelgesprek

 • het effectief structureren; grip blijven houden en sturen
 • effectief leren schakelen en interveniëren met eigen invloedgedrag
 • effectief omgaan met emoties, weerstanden en wantrouwen (bij jezelf en/of bij de cliënt)
 • omgaan met lastig cliënt-gedrag
 • omzetten van klaaggedrag / slachtoffergedrag naar positief meedenken
 • effectief slecht nieuws brengen

Houding en gedrag onder de omgevingswet

 • inzicht in de huidige cultuur en de noodzakelijke verandering
 • hoe om te gaan met de onzekerheid als gevolg van de omgevingswet
 • ontwikkelen van een proactieve-grondhouding
 • omgaan met krachtenvelden
 • sfeer van participatie en samenwerking creëren
 • inzetten van verschillende beïnvloeding- en gedragsstijlen

Klantgericht denken en handelen

 • het vergroten van de kennis en het inzicht in klantgericht handelen (intern en extern)
 • vergroten van inzicht in, en betrokkenheid bij het gewenste imago van het eigen bedrijf
 • het vergroten van de praktische vaardigheden: (stemgebruik, taalgebruik, klantgerichte houding, deskundigheid, kleding, inrichting van de werkruimte, de werkafhandeling, het stellen van prioriteiten, de ontvangst, het aanbieden van extra service, het zakelijk 'nee' verkopen, het omgaan met kritiek enzovoort)

Mad, bad, sad: omgaan met verwarde personen

 • je leert mensen die verward gedrag vertonen, zich meer erkend en gehoord te voelen en daarmee vind jezelf ook weer enige grip terug
 • je laat je minder snel van je stuk brengen door deze vaak erg lastige klant-situaties.
 • situaties waarin je te maken krijgt met dit gedrag zijn minder belastend voor je werk(plezier)
 • je (h)erkent wanneer dienstverlening niet meer mogelijk is en je bent dus ook in staat zonder twijfel hulp/assistentie te vragen (interventieteam, politie, handhavers en organisatorische aanpak)

Mantelzorg: Duurzaam werk en mantelzorg combineren

 • bewust zijn van wat jij nodig hebt om het zorgen vol te kunnen houden
 • ontdekken op welke manier je werkgever kan bijdragen aan het verlichten van jouw situatie
 • grenzen herkennen en deze op een duidelijke maar acceptabele manier aangeven
 • met bruikbare tips en instrumenten meer grip op je eigen (soms overvolle) agenda
 • leren hoe eventueel anderen te betrekken en inschakelen om jouw zorgtaken te verlichten
 • met meer energie en plezier je zorgtaken vervullen

Mobiliteit: Regisseur van eigen loopbaan

 • bewust stil staan bij de eigen loopbaan
 • het opbouwen van een eigen en realistisch loopbaanplan en de dilemma’s die daarbij een rol spelen
 • op zoek gaan naar duidelijkheid over de volgende stappen in de eigen loopbaan

Netwerken

 • inzicht krijgen in wat een netwerk is en wat het belang ervan is
 • het in kaart brengen en leren gebruiken van het eigen netwerk
 • inzicht krijgen in manieren waarop het eigen netwerk kan worden uitgebouwd
 • het vergroten van de praktische netwerkvaardigheden
 • vergroten van het zelfvertrouwen

Omgaan met cultuurverschillen

 • bewustwording van wat een cultuur inhoudt
 • inzicht in de impact van cultuurverschillen op onderling contact
 • diepgaand inzicht in je eigen culturele achtergrond en de invloed daarvan jouw kijk op de wereld
 • inzicht in hoe cultuurverschillen doorwerken in gedrag en samenwerking
 • handvatten om cultuurgevoeligheden te overbruggen

Omgaan met krachtenvelden; Strategisch denken & doen

 • kiezen van strategie en invloedgedrag met de juiste timing
 • strategische antwoorden geven op irrationele besluitvormingsprocessen
 • omgaan met weerstand
 • energie halen uit werken in politieke krachtenvelden; het spel leren meespelen

Onderhandelen

 • vergroten kennis over (win-win)-onderhandelen (Harvard-model)
 • verder aanscherpen van relevante vaardigheden en juiste grondhouding
 • balans relatiegerichtheid-zakelijkheid
 • aanleren van een efficiënte- en gestructureerde onderhandelingsvoorbereiding
 • vergroten eigen scala van onderhandelingsvaardigheden (waaronder weerbaarheid, creativiteit, motiveren, confronteren, contact maken)

Personal branding

 • ervoor zorgen dat de buitenwereld een stevig, herkenbaar en betrouwbaar beeld van jou heeft
 • laten zien wie je bent en waar je voor staat
 • jezelf als merk presenteren aan anderen, waarbij je positieve beelden en associaties oproept
 • je persoonlijkheid, kennis en ervaring gebruiken om je te onderscheiden van anderen
 • jezelf presenteren op de arbeidsmarkt

Presenteren: bevlogen en authentiek presenteren

 • bewust worden en verbeteren van 'hoe kom ik over'
 • vergroten van de vaardigheid in het effectief en boeiend presenteren (opbouw van de presentatie en gebruik van hulpmiddelen)
 • vergroten van de vaardigheid om effectief om te gaan met publiek.

Projectmanagement: Omgaan met projectverstoringen

 • het effectief omgaan met projecten en opdrachten binnen een projectonvriendelijke omgeving
 • omgaan met projectverstoringen
 • effectief werken met verantwoordelijkheden
 • omgaan met afspraken
 • het vergroten van de praktische vaardigheden die bij projectmanagement horen

Sollicitatiecarrousel

 • vergroten van de eigen mobiliteit en het verstevigen van het eigen netwerk
 • uitbouwen benodigde sollicitatievaardigheden
 • stevigere persoonlijke presentatie
 • meer zicht op eigen wensen en doelstellingen (waar ligt mijn vuur?)
 • vergroten van de onafhankelijkheid van eigen functie en organisatie

Stress: van werkstress naar werkplezier!

 • het verkrijgen van de benodigde inzichten in de werking van stress (positieve kant en risico’s) en in hun eigen sterke en zwakke kanten in het omgaan met werkdruk en stress.
 • het herkennen en interpreteren van- en juist reageren op- stresssignalen van het eigen lichaam.
 • balans privé-werk / leren ontspannen / timemanagement
 • het managen van de eigen belastbaarheid
 • waar krijg je energie van en waar verlies je energie: hoe voedend is jouw huidige rol?

Teamtraining & Teamcoaching

 • inzicht in constructieve teamdynamiek
 • gedeelde en gedragen teamvisie op samenwerking en doelstellingen
 • elkaars individuele krachten en valkuilen kennen, benutten en accepteren
 • zorgen dat alle teamleden zich uitgenodigd en in staat voelen elkaar daar waar nodig aan te spreken
 • het bewerkstelligen en borgen van een ware ‘teamspirit’

Timemanagement

 • het vergroten van het inzicht in het eigen tijdbeheer en manier van plannen
 • het leren stellen van (werk-) prioriteiten
 • vergroten van  de  persoonlijke  vaardigheden  met  betrekking  tot  tijdbeheer  (nee-zeggen, plannen, discipline, afspreken en aanspreken, ….)
 • het verbeteren van de eigen aanpak om het werk efficiënter en effectiever te organiseren
 • het maken van een concreet plan ter aanscherping van de eigen timemanagement

Veranderen: Leidinggeven aan veranderingen

 • het creëren van een motiverende eigen verandervisie; het verbinden de persoonlijke visie aan de verandervisie van de organisatie; zorgen dat je zelf als leidinggevende vanuit intrinsieke motivatie en passie kunt acteren
 • uitnodigen, motiveren en enthousiasmeren
 • urgentiebesef creëren
 • omgaan met krachtenvelden; van tegenwerken naar samenwerken; opinieleiders en onzichtbare actoren vroegtijdig detecteren en hier gebruik van maken
 • het vergroten van kennis, inzicht en praktische vaardigheden in het omgaan met weerstanden

Veranderen: Van speelbal naar speler, omgaan met veranderingen

 • een re-actieve versus een pro-actieve houding
 • het ontwikkelen van een inspirerende eigen koers
 • constructief omgaan met weerstanden bij jezelf en van collega’s; weerstand ombuigen naar positieve daadkracht
 • de kunst van het loslaten

Vergaderen en werkoverleg

 • het vergroten van het inzicht in eigen vergadergedrag
 • het maken van onderscheid tussen inhoud, proces en procedure
 • efficiënt en energiek vergaderen
 • de rol van de voorzitter (en van de rest!)
 • aanspreken en afspreken in vergaderingen

Vitaliteit: Hersenonderhoud, een fris en creatief brein

 • kennis en inzicht in de werking van de hersenen
 • inzicht in de eigen leerstijl en hoe je daar praktisch gebruik van kunt maken
 • kennis van hoe je mentaal fit blijft: de goede dingen doen

Verzuimmanagement

 • creëren en onderhouden van een volwassen arbeidsrelatie tussen leidinggevende en medewerker
 • omgaan met de restricties die de nieuwe wet op de privacy met zich meebrengt binnen de verzuimaanpak
 • aanscherpen van vaardigheden die nodig zijn bij het aangaan van lastige gesprekken
 • bewustmaking van verantwoordelijkheid in het signaleren van dreigende uitval en het omgaan met verzuim
 • inzicht in en interpreteren van verloop van het verzuim op de eigen afdeling
 • inzicht in het samenspel met andere betrokkenen bij verzuim (personeelsfunctionaris, bedrijfsmaatschappelijk werk, bedrijfsarts)
 • opstellen van een plan om verzuim binnen de eigen afdeling te beheersen en waar mogelijk te voorkomen

Zelfmanagement & Persoonlijk leiderschap (Werken vanuit vuur en passie)

 • vergroten van het persoonlijk leiderschap én management, verruimde kennis en vergroting van de effectiviteit door competentie en karakter van de individuen te versterken
 • een solide gezamenlijke basis creëren van waaruit je de specifieke behoeften en uitdagingen van je eigen werksituatie én privésituatie kunt adresseren
 • een basis creëren waarin positieve verandering op alle vier niveaus van leiderschap (persoonlijk, interpersoonlijk, managerial en op organisatieniveau) in gang kan worden gezet

Zelfmanagement voor 55+

 • het bewust worden van de eigen (on)mogelijkheden als 55-plusser in het werk
 • het formuleren van haalbare doelen voor de komende jaren op het gebied van de eigen loopbaan
 • het zoeken naar balans tussen werk en privé
 • het vergroten van de vaardigheid om effectief om te gaan met tijd

 

Vragen of behoefte aan meer informatie? Neem even contact met ons op..